VP Adhin: ‘start uitbaggeren vaargeul op juiste moment’

VP Adhin: ‘start uitbaggeren vaargeul op juiste moment’

02-03-2020
“Hoewel het traject van baggeren enigszins verlaat komt, wil ik stellen dat wij nu op het juiste moment tot actie overgaan. Niet in de laatste plaats vanwege de gedegen voorbereiding, maar ook met het oog op de ontwikkelingen in ons offshore gebied.” Zo heeft vicepresident Ashwin Adhin zich op 2 maart 2020 geuit, bij de aanvang van het baggerproject voor de vaargeul van de Surinamerivier.

“De recente ontwikkelingen rondom olie- en gas geven niet alleen een extra prikkel om te baggeren, maar zeker ook om onze gehele services en transportsector naar de next level te tillen”, aldus de vicepresident, die namens het staatshoofd het aanwezige publiek heeft toegesproken. Hij zegt verder dat in het bijzonder de directe actoren in deze sector zijn het aan zichzelf en de samenleving verplicht om na te gaan welke upgrading noodzakelijk is, opdat Suriname maximaal profijt haalt uit het transportgebeuren gerelateerd aan de olie- en gasindustrie.

De regeringsleider is van oordeel dat het economisch potentieel van tientallen extra miljoenen US Dollar op jaarbasis kan beschouwd worden als belangrijke injectie voor Surinaamse partijen. “Evenwel vereist het dat er gedegen huiswerk wordt gemaakt, als ook de nodige publieke en private investeringen worden gepleegd.”

De regering zal met alle relevante actoren nagaan hoe de verdere verdieping van de rivierbodem gestalte kan krijgen, opdat de transportdiensten van en naar de olieplatforms zoveel mogelijk lokaal kan worden gehouden. “Bij gebleken positieve haalbaarheid kijken wij evenzo uit naar hoe deze verdere verdieping in een gezonde combinatie met bijvoorbeeld een diepzeehaven kan worden ingezet voor een next generation ontwikkeling van Suriname. Eén ding staat vast: wat wij extra eruit zullen halen, is wat wij zelf ervan hebben gemaakt: regering en private sector tezamen.”

“Samen staan wij hier om een belangrijk startsein te geven. U heeft van de vorige sprekers al mogen vernemen welke traject sinds 2003 is afgelegd om te komen tot dit punt vandaag. We hebben eveneens vernomen welke technische en organisatorische stappen zijn ondernomen om te waarborgen dat dit project succesvol zal zijn.”

De vicepresident heeft verder aangegeven dat het opgezette raamwerk van het ontwerp, de milieu inrichting, de kosten en baten, alsook de organisatorische inrichting inclusief de consultatie van de actoren uit de sector, uiteindelijk moeten leiden tot het duurzaam waarborgen van de bevaarbaarheid van de Suriname rivier. “Niet alleen voor de huidige generatie, maar meer nog voor de toekomstige generatie. Daartoe hebben wij enkele waarborgen ingebouwd, zodat door middel van;

  • Handhaving van strikte milieueisen de bevolkingsvisserij geen noemenswaardige negatieve invloeden zal ondervinden;
  • Baggerheffingen de rivierdiepte tot in de verre toekomst verzekerd is;
  • Het dumpen van de bagger op zee zodanig plaatsvindt dat bijvoorbeeld het Weg naar Zee-gebied ook voordeel hieraan zal hebben door aanwas van sediment;
  • Last but not least, de algehele “shipping” transportkosten naar een lager en beheersbaarder niveau worden gebracht met alle verwachte directe en termijnvoordelen voor exporteurs en de consument.”

VP Adhin heeft ook alle gerelateerde publieke en private entiteiten en organisaties op, om de handen in elkaar te slaan, om deze gelegenheid te gebruiken om Suriname duurzaam naar de next level te brengen. “Rest mij om de gehele Surinaamse samenleving, maar ook alle nauw betrokkenen van harte te feliciteren met deze grote mijlpaal. Tevens wens ik de projectpartijen een veilige operatie toe.”